Remédio o tipo Sistema nervoso => Analgésicos opioides